اعضاي هيات مديره دوره چهارم

 

Dr_Niaparast

دکتر مهرداد نیاپرست

ایمیل: niaparast@razi.ac.ir

????????????????????????????????????
دکتر هومن سالاری

ایمیل:hsalari@yahoo.com

Ghashghaii Photo

دکتر علی قشقایی

ایمیل:aghashghaii@razi.ac.ir

Irandoost

دکتر محسن ایراندوست

ایمیل:irandoust1341@yahoo.com

 index

دکتر مراد پاک نژاد

 ایمیل:paknezhad@razi.ac.ir

 index1

دکتر فرامرز باقرآبادی

ایمیل:bagherabadi@gmail.com

     
     
     
     
 Ghasempoor

دکتر حمید رضا قاسمپور

ایمیل:ghasempour2009@gmail.com

بازرس