اساسنامه

اساسنامه کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

فصل اول :کلیات

 ماده ۱:کانون اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی یک تشکل صنفی – تخصصی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در این اساسنامه به اختصار “کانون” نامیده می شود .

ماده ۲:اعضای هیأت علمی رسمی وپیمانی دانشگاه (شاغل یا بازنشسته ) در مدارج مختلف آن اعم از مربی آموزشیار ،مربی ، استادیار ،دانشیارو استاد براساس ضوابط به عضویت کانون پذیرفته می شوند .

ماده ۳:کانون داری آرم رسمی مخصوصی است که به تصویب ۳/۲اعضای شورای عمومی خواهد رسید .

ماده ۴:دفتر مرکزی کانون در شهر کرمانشاه است وشعب آن می تواند در شهرستان های دیگر استان که دانشگاه رازی در آن ها دارای موسسات علمی وابسته است ،تشکیل شود .

ماده ۵: هرگونه تغییری درمرامنامه یا اساسنامه کانون باید به تصویب ۳/۲مجمع عمومی کانون رسیده وبه اطلاع وزارت کشور برسد .

ماده ۶:کانون از تاریخ تصویب اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود وملزم به رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی است .

فصل دوم : شرایط ووظایف اعضا :

ماده ۷:اعضای کانون باید :

 • عضو رسمی ویا پیمانی دانشگاه باشند .
 • کارت عضویت معتبر کانون را در اختیار داشته باشند .

ماده ۸: وظایف عضو عبارت است از :

 • رعایت اساسنامه ومرامنامه کانون
 • شرکت در جلسات تخصصی وعمومی
 • پرداخت مستمر حق عضویت وتأمین هزینه های کانون که توسط شورای اجرایی در هرسال مشخص خواهد شد .

ماده ۹:کانون داری دو نوع عضو است

 • عضو اصلی
 • عضو افتخاری : شورای عمومی کانون با رأی اکثریت مطلق اعضا می تواند از بین اعضای هیأت علمی پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات وفناوری افرادی را با درخواست یا موافقت کتبی آنان ، به عنوان عضو افتخاری برگزیند .

ماده ۱۰: عضویت اصلی در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

      الف – انصراف کتبی

      ب – عدم پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه به تشخیص شورای عمومی (سه ماه پس از

          موعد مقرر)

     ج –  احراز لغو عضویت بنا به تشخیص شورای عمومی وتصویب حداقل ۳/۱مجمع عمومی .

  تبصره : حق عضویت پرداخت شده اعضا در صورت استعفا ویا لغو عضویت مسترد نخواهد شد .

فصل سوم : ارکان کانون

ماده ۱۱:ارکان کانون عبارت است  از :          

      الف – مجمع عمومی

       ب – شواری عمومی

       ج – شواری اجرایی

       د  – دبیر کانون

       ه  – هیأت بازرسی 

 الف – مجمع عمومی :

ماده ۱۲:مجمع عمومی شامل کلیه ی اعضای اصلی کانون است وبه دوصورت عادی سالیانه ویا فوق العاده تشکیل می شود .

ماده ۱۳:مجمع عمومی عادی سالی یک بار در اردیبهشت ماه برگزار می شود ووظایف واختیارات آن به شرح زیر است :

 • استماع گزارش سالانه شورای اجرایی
 • رسیدگی به عملکرد سالانه کانون ورسیدگی وتصویب ترازنامه مالی .
 • تعیین خط مشی کلی کانون .
 • تغییر در اساسنامه .
 • تعیین اعضای شورای عمومی در هر دوسال یک بار .
 • انتخاب هیأت بازرسی .
 • لغو عضویت اعضا براساس مقررات .
 • انحلال کانون .
 • انتخاب دبیر کانون .

تبصره ۱: مجمع عمومی باحضور ۳/۲ اعضای اصلی رسمیت می یابد . ولی چنان چه در اولین جلسه به حد نصاب لازم نرسد جلسه نوبت دوم مجمع با فاصله سه هفته وبا حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد وبرای تصمیم گیری رأی نصف بعلاوه یک اعضای اصلی حاضر الزامی است ،جز در مواردی که در این اساسنامه حد نصاب دیگری معین شده است .

تبصره ۲: مسئولیت برگزاری مجامع عمومی با شورای عمومی است،این شورا برای جلسات مجمع یک رئیس ،نایب رئیس و دونفر منشی که هیچ یک عضو شورای عمومی واجرایی نیستند راانتخاب می کند .

ماده ۱۴:مجمع عمومی فوق العاده به درخواست کتبی ۱۰%اعضا یا شورای عمومی با ذکر دستور کار مشخص تشکیل می شود .

ب- شورای عمومی :

ماده۱۵: مجمع عمومی سالیانه هر دوسال یک بار از بین اعضای اصلی ، با حداقل ده سال سابقه عضویت هیأت علمی ۱۵نفر را به عنوان اعضای اصلی شورای عمومی و۵نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می کند .

ماده ۱۶: وظایف شورای عمومی عبارت  است از :

 • برنامه ریزی، سیاست گذاری وهدایت کانون به سوی اهداف مذکور در مرامنامه واساسنامه ومصوبات عمومی .
 • تصویب بخشنامه ها و آیین نامه های پیشنهادی شورای اجرایی .
 • تلاش در جهت گسترش کانون وتأسیس شعب مختلف در شهرستان هایی که دانشگاه رازی در آن دارای واحد های آموزشی وپژوهشی است .
 • تلاش در ترغیب همکاری دیگر دانشگاه های کشور برای ایجاد تشکل های مشابه صنفی .
 • تشکیل جلسات سالانه مجمع عمومی.
 • پیگیری مصوبات مختلف کانون .

ماده ۱۷:جلسات شورای عمومی هر سه ماه یک بار با حضور حداقل ۳/۲اعضا رسمیت می یابد و مصوبات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضرلازم الاجرا است .

تبصره : نحوه تشکیل واداره جلسات مطابق با آیین نامه مصوب شورای عمومی خوهد بود .

ج- شورای اجرایی :   

ماده ۱۸: دبیر کل کانون پس از انتخاب مجمع عمومی یک نفر قائم مقام ، یک نفر معاون علمی – فرهنگی ، یک نفر معاون تشکیلات و یک نفر منشی را از بین اعضای کانون به شورای عمومی معرفی می کند تا پس از کسب رأی اکثریت مطلق به عنوان شورای اجرایی منصوب شوند.

تبصره ۱:  درخصوص هریک از موارد فوق الذکر به طور مستقل در شورای عمومی رأی گیری به عمل خواهد آمد .

تبصره ۲: اگر اعضای شورای اجرایی ازمیان اعضای شورای عمومی انتخاب شوند اعضای علی البدل جایگزین آن ها خواهند شد .

ماده ۱۹:وظایف شورای اجرایی عبارت است  از :

 • اعلام مواضع رسمی کانون با تنظیم اعلامیه ،مصاحبه مطبوعاتی و…
 • اجرای مصوبات شورای عمومی .
 • انتخاب واعزام نماینده جهت شرکت در جلسات وسمینار ها وسایر مأموریت های محوله.
 • تشکیل کمیته های کارشناسی جهت شناسایی مسائل ومشکلات صنفی اعضای هیأت علمی و انتقال به مسئولان ذیربط در سطح استان و کشور وتلاش در جهت رفع این مسائل و مشکلات .
 • تماس با سازمان ها وارگان های منطقه در جهت همکاری های علمی وپژوهشی.
 • تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه های اجرایی وپیشنهاد آن به شورای عمومی جهت تصویب .
 • تصمیم گیری در امور مالی کانون واخذ اعتبار وقبول هدایا وکمک های مالی مردمی و دولتی .
 • تهیه گزارش سالانه وارائه آن در مجمع عمومی .
 • دفاع از کانون در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی در موارد لازم .
 • افتتاح حساب بانکی وانجام هر گونه اعمال حقوقی .

  ماده ۲۰: جلسات شورای اجرایی با حضور ۴عضو(حضور دبیر کل الزامی است )رسمیت    می یابد و مصوبات آن پس از اخذ اکثریت مطلق آرا لازم الاجرا است .

تبصره : در صورت تساوی آرا ، نظر دبیر کل از اولویت برخوردار است .

د- دبیر کانون :

ماده ۲۱:دبیر کل کانون از بین اعضای اصلی با حداقل ۱۰سال سابقه هیأت علمی برای مدت ۲سال با رأی اکثریت مطلق مجمع عمومی انتخاب می شود .

تبصره : چنان چه از بین نامزد های متعدد هیچ یک در مرحله ی اول حایز اکثریت مطلق آرا نشوند .بلافاصه بین دونفر اول انتخاب مجدد صورت می گیرد ودبیر کل با اکثریت نسبی انتخاب می شود .

ماده ۲۲:وظایف دبیر کل عبارت است از :

 • مسئولیت اجرای اساسنامه وتحقق مرامنامه ومصوبات شواری عمومی .
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی وشوارای عمومی .
 • برقراری وتنظیم روبط کانون باسازمان ها ونهادهای ملی ومحلی .
 • معرفی قائم مقام ،معاون های علمی – فرهنگی وتشکیلاتی ومنشی کانون به شورای عمومی .
 • اعلام مواضع رسمی کانون از طریق رسانه ها .
 • توشیح کلیه مکاتبات وکارت عضویت اعضا واسناد مالی .

تبصره : دبیر کل می تواند بخشی از وظایف واختیاراتش رابه قائم مقام خود تفویض نماید.

ه- قائم مقام کانون :

ماده ۲۳:قائم مقام از طریق دبیر کل به شورای عمومی معرفی می شود وپس از اخذ رأی اعتماد اکثریت مطلق اعضای شورای عمومی مشغول به کار می شود .

ماده ۲۴:وظایف قائم مقام عبارت است از :

 • انجام کلیه ی امور محوله از طریق دبیر کل
 • انجام وظایف دبیر کل در غیاب

و- معاون تشکیلات :

ماده ۲۵: وظایف معاون تشکیلات عبارت است از :

 • تلاش در جهت عضویابی ، تمهید مقدمات عضویت افراد وتشکیل پرونده برای هریک از اعضا .
 • تلاش در جهت شناسایی مسائل ومشکلات رفاهی واداری اعضای کانون وارائه راه حل.
 • پیشنهاد بهبود ساختار تشکیلاتی به دبیر کل.
 • افتتاح شماره حساب در یکی از بانک های معتبر با تصویب شورای اجرایی .
 • دریافت حق عضویت وهدایای مردمی ودولتی وتهیه لیست منظم از کمک ها و ارائه آن به شورای اجرایی .
 • رسیدگی به کلیه امور مالی وتهیه ارائه ترازنامه مالی کانون به شورای اجرایی جهت ارائه به شورای عمومی و مجمع عمومی .

ز- معاونت علمی وفرهنگی :

ماده ۲۶: وظایف معاونت علمی وفرهنگی عبارت است از :

 • سعی در معرفی کانون به جامعه ومؤسسات علمی وفرهنگی
 • تشکیل جلسات علنی وتخصصی در جهت بهبود وضع دانشگاه وحل مسائل ومعضلات صنفی وتخصصی اعضای هیأت علمی
 • برگزاری سمینارها وجلسات علنی در خصوص مسائل ومشکلات استان
 • تشکیل کمیته های علمی وتخصصی با تصویب شورای عمومی

ماده ۲۷:منشی کانون وظیفه ابلاغ دستور جلسه ، تهیه صورت جلسه ،ارسال دعوت نامه وکلیه ی مسائل اداری شورای اجرایی را به عهده دارد .

ح- هیأت بازرسی :

ماده ۲۸:هر دوسال یک بار به هنگام تعیین اعضای شورای عمومی توسط مجمع عمومی ، ۲نفر به عنوان هیأت بازرسی کانون انتخاب می شوند .

ماده ۲۹:بازرسان می توانند با هماهنگی قبلی در کلیه ی جلسات شورای عمومی واجرایی بدون حق رأی شرکت نمایند .

ماده ۳۰: وظایف بازرسان عبارت است از :

 • نظارت بر صحت انتخاب دبیر کل وشورای اجرایی .
 • انجام بازرسی ورسیدگی به نارسائیها وشکایات .
 • بررسی مسائل واسناد مالی .
 • تهیه وارائه گزارش لازم برای مجمع عمومی.
 • ارائه رهنمودهای ارشادی به شورای اجرایی .
 • پیشنهادعزل دبیرکل به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده پس از تصویب ۴/۳ اعضای شورای عمومی

فصل چهارم : بودجه وامور مالی وانحلال

ماده ۳۱: بودجه کانون از طریق اخذ حق عضویت کمک های مردمی ، کمک های دولتی ، وقف وسایر اعمال حقوقی تأمین می شود .

ماده ۳۲: درآمد وهزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت وهرسال طی گزارش به مجمع عمومی ارائه خواهد شد .

ماده ۳۳:کلیه اسناد بهادار ومالی کانون توسط دبیر کل و معاون تشکیلات امضا می شود .

تبصره :شورای عمومی از بین اعضای خود فردی را به عنوان نفرسوم جهت امضای اسناد بهادار مالی معرفی می کند ، تا در صورتی که معاون تشکیلات به هر دلیلی قادر به امضای اسناد نباشند ، خللی در امور مالی کانون ایجاد نشود .

ماده ۳۴:جهت تقویت بنیه مالی در صورت تصویب اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی ، کانون در زمینه های خاص مورد نظر مجمع می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد .

ماده ۳۵:عزل دبیر کل ،بازرسان وهریک از اعضای شورای عمومی درصورت عدول از وظایف محوله به پیشنهاد۳/۲ اعضای شورای عمومی وتأیید مجمع عمومی انجام خواهد شد .

ماده ۳۶:پذیرش استعفای عضو شورای با اکثریت مطلق شورای عمومی ،پذیرش استعفای دبیر کل کانون وهیأت بازرسی با اکثریت مطلق مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۳۷:کانون به درخواست کتبی ۲/۱اعضا وتصویب ۴/۳کلیه اعضای اصلی در مجمع عمومی منحل خواهد شد.

ماده۳۸: درصورت انحلال کانون کمیته ی ۳نفره از سوی مجمع عمومی نسبت به تسویه کامل حساب ها وواگذاری مایملک کانون به یکی از سازمان های وابسته به وزارت علوم تحقیقات وفناوری که در استان فعالیت دارند ،اقدام خواهد نمود .

ماده ۳۹: هیأت مؤسس پس از تصویب اساسنامه ومرامنامه توسط  سازمان های مربوطه موظف است ظرف حداکثر ۲ماه درخصوص برگزاری مجمع عمومی وانتخاب شورای عمومی ، اجرایی ، دبیرکل وهیأت بازرسی اقدام نماید .این هیأت پس از تشکیل ارکان کانون منحل خواهد شد .

ماده ۴۰: مرامنامه کانون در ۲ماه واساسنامه کانون در چهار فصل ، ۴۰ ماده و۱۰تبصره در جلسه مورخ        به تصویب رسید.