اعضاي هيات مديره دوره سوم

دكتر ابراهيم اعلمي آل آقا دكتر مهرداد احمدزاده دكتر محمد باهري دكتر مراد پاك نژاد دكتر عبدالعلي چاله چاله
دكتر عليرضا رشيدي دكتر علي سليمي دكتر وحيد سبزيانپور آقاي جلال شاهونه دكتر جليل صحرايي
دكتر مهرداد فروتن دكتر حميدرضا قاسم پور دكتر فرخ كفيل زاده دكتر فردين هژبري دكتر شهريار همتي

 

دكتر فرخ كفيل زاده رئيس kafilzadeh@razi.ac.ir
kafilz@yahoo.com
دكتر مهرداد احمد زاده دبير mraji@razi.ac.ir
دكتر حميدرضا قاسم پور خزانه دار ghasempour@razi.ac.ir
ghasempour2003@yahoo.com