تاریخچه کانون صنفی

تاریخچه کانون صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه رازی

دراسفند ماه سال ۱۳۷۹ با همت هشت نفر از همکاران هیات علمی دانشگاه رازی کانون صنفی اعضاء هیات علمی این دانشگاه با هدف تبین عالی تر جایگاه و شان اعضای هیات علمی و تقویت روح وحدت و هماهنگی به منظور حل مشکلات احتمالی صنفی و تخصصی همکاران از یک سو  و نیز همکاری با مسولان وزارت متبوع و دانشگاه رازی از سوی دیگر تشکیل گردید. پس از تصویب مرامنامه کانون صنفی اساتید دانشگاه رازی در ۳ ماده و اساسنامه کانون در چهار فصل، ۲۰ و ۱۰ تبصره به توسط هیآت  موسس طی نامه های شماره ۴۳۱۷۶۳۶ مورخ ۴/۸/۸۲ و ۴۶۱۴۰۱ مورخ ۱/۷/۸۲ مدیر کل سیاسی وزارت کشور کانون تاسیس و با اساسنامه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه منوط به برخی اصلاحات موافت شد. اساسنامه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی  پس از اصلاحات در چهار فصل و ۳۰ ماده و ۲۶ تبصره تنظیم گردید.

نخستین مجمع کانون در تاریخ ۲۴آبانماه سال ۱۳۸۲ با انتخاب اولین هیات مدیره کانون صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه رازی تشکیل گردید. خانم دکتر ناهید شاه آبادی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم پایه  به عنوان نخستین رییس هیات مدیره کانون صنفی اعضاء هیات علمی دانشگاه رازی انتخاب گردیدند.

انتخابات دومین دوره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در تاریخ ۲۰/۹/۸۵ انجام شد. آقایان دکتر عبدالحمید پاپ زن و دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا ریاست هیات مدیره این دوره را برعهده داشتند.

نخستین جلسه سومین دوره کانون در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۹ آغاز به کار نمود. در این جلسه آقای دکتر فرخ کفیل زاده  عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی  بعنوان رییس این دوره کانون صنفی انتخاب گردیدند.

از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ دوره چهارم کانون آغاز گردید. آقای دکتر فرخ کفیل زاده همچنان در این دوره نیز مسولیت هیات مدیره را بر عهده دارند.