صورتجلسه شماره ۷ دوره چهارم

 

صورتجلسه هیات مدیره کانون صنفی اعضاء هیات علمی دانشگاه رازی

مصوبات:

  1. مقررشدنامه ای شامل دوبخش وبه شرح ذیل به منظور ارائه به ریاست محترم جمهور درسفرآتی ایشان به استان کرمانشاه تنظیم گردد. بخش اول نامه:درباره وضعیت معیشتی اعضاء هیات علمی دراستان کرمانشاه خواهدبود وبخش دوم نامه درباره ی گسترش بی رویه دوره های تحصیلات تکمیلی دردانشگاههای غیروابسته به وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد.

  2. مقررشدبخش اول نامه توسط آقایان دکترایراندوست، دکترصدیقی و خانمها دکتر شاه آبادی، دکترجلالی وعندالزوم با همکاری سایراعضاء انجام شود. همچنین مقررشد نامه مذکور حداکثر تا تاریخ  ۸/۴/۱۳۹۵دراختیار اعضاء هیات مدیره قرارگیرد.بخش دوم نامه توسط آقایان دکتر باقرآبادی ، دکترسلیمی ودکترقشقایی وتاقبل از سفر ریاست جمهوری در اختیار همکاران هیات مدیره قرارگیرد.

  3. بااستعفای جناب آقای دکترفرخ کفیل زاده از ریاست هیات مدیره کانون موافقت بعمل آمد و از زحمات وتلاش های ایشان به هنگام تصدی ریاست کانون تشکر شد.

  4. اعضاء هیات مدیره به اکثریت آراء جناب آقای دکتر مهرداد نیاپرست را بعنوان رئیس جدید کانون صنفی دوره ی چهارم  برگزیدند.