صورتجلسه شماره ۶- دوره چهارم

صورت جلسه هیات مدیره کانون صنفی اعضاء هیات علمی دانشگاه رازی

مصوبات:

  1. مشارکت کانون صنفی درانتخابات روسای دانشکده ها به اتفاق آراء مورد تصویبقرارگفت.درموردشیوه اجرائی  مقررشد ازبین اعضاء واجدالشرائط احرازسمت ریاست دانشکده ،سه نامزد که بارای مستقیم اعضاء هیات علمی دانشکده مربوط بیشترین تعداد رای رابه خوداختصاص داده اند،ازطریق کانون صنفی به ریاست محترم دانشگاه جهت تعیین رئیس دانشکده معرفی گردد.
  2. ازجناب آقای دکترمحمدجوشقانی ومدیران حوزه معاونت پژوهش وفناوری به منظور انعکاس نظرات اعضاء محترم هیات علمی دوجلسه آتی هیات مدیره بعمل آید.
  3. آقایان دکترفرخ کفیل زاده ،دکترفرامرزباقرآبادی ودکترهومن سالاری به عنوان اعضاء کمیته بررسی واظهارنظردرباره آئین نامه تخلفات علمی موضع بند۵ صورت جلسه سومین نشست نمایندگان تشکلهای صنفی اعضاء هیات علمی دانشگاههای کشور تعیین گردیدند.
  4. سرکارخانم ناهید شاه آبادی وجناب آقایان دکترعلی سلیمی ودکتر فرامرز باقرآبادی بعنوان کمیته برگزاری ونظارت برجلسه نظرخواهی وانتخاب رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی تعیین گردیدند.