صورتجلسه شماره ۷ دوره چهارم

 

صورتجلسه هیات مدیره کانون صنفی اعضاء هیات علمی دانشگاه رازی

مصوبات:

  1. مقررشدنامه ای شامل دوبخش وبه شرح ذیل به منظور ارائه به ریاست محترم جمهور درسفرآتی ایشان به استان کرمانشاه تنظیم گردد. بخش اول نامه:درباره وضعیت معیشتی اعضاء هیات علمی دراستان کرمانشاه خواهدبود وبخش دوم نامه درباره ی گسترش بی رویه دوره های تحصیلات تکمیلی دردانشگاههای غیروابسته به وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد.

  2. مقررشدبخش اول نامه توسط آقایان دکترایراندوست، دکترصدیقی و خانمها دکتر شاه آبادی، دکترجلالی وعندالزوم با همکاری سایراعضاء انجام شود. همچنین مقررشد نامه مذکور حداکثر تا تاریخ  ۸/۴/۱۳۹۵دراختیار اعضاء هیات مدیره قرارگیرد.بخش دوم نامه توسط آقایان دکتر باقرآبادی ، دکترسلیمی ودکترقشقایی وتاقبل از سفر ریاست جمهوری در اختیار همکاران هیات مدیره قرارگیرد.

  3. بااستعفای جناب آقای دکترفرخ کفیل زاده از ریاست هیات مدیره کانون موافقت بعمل آمد و از زحمات وتلاش های ایشان به هنگام تصدی ریاست کانون تشکر شد.

  4. اعضاء هیات مدیره به اکثریت آراء جناب آقای دکتر مهرداد نیاپرست را بعنوان رئیس جدید کانون صنفی دوره ی چهارم  برگزیدند.

 

 

 

صورتجلسه شماره ۶- دوره چهارم

صورت جلسه هیات مدیره کانون صنفی اعضاء هیات علمی دانشگاه رازی

مصوبات:

  1. مشارکت کانون صنفی درانتخابات روسای دانشکده ها به اتفاق آراء مورد تصویبقرارگفت.درموردشیوه اجرائی  مقررشد ازبین اعضاء واجدالشرائط احرازسمت ریاست دانشکده ،سه نامزد که بارای مستقیم اعضاء هیات علمی دانشکده مربوط بیشترین تعداد رای رابه خوداختصاص داده اند،ازطریق کانون صنفی به ریاست محترم دانشگاه جهت تعیین رئیس دانشکده معرفی گردد.
  2. ازجناب آقای دکترمحمدجوشقانی ومدیران حوزه معاونت پژوهش وفناوری به منظور انعکاس نظرات اعضاء محترم هیات علمی دوجلسه آتی هیات مدیره بعمل آید.
  3. آقایان دکترفرخ کفیل زاده ،دکترفرامرزباقرآبادی ودکترهومن سالاری به عنوان اعضاء کمیته بررسی واظهارنظردرباره آئین نامه تخلفات علمی موضع بند۵ صورت جلسه سومین نشست نمایندگان تشکلهای صنفی اعضاء هیات علمی دانشگاههای کشور تعیین گردیدند.
  4. سرکارخانم ناهید شاه آبادی وجناب آقایان دکترعلی سلیمی ودکتر فرامرز باقرآبادی بعنوان کمیته برگزاری ونظارت برجلسه نظرخواهی وانتخاب رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی تعیین گردیدند.

راه اندازی وب‌سایت کانون صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه رازی

خداوند منان را سپاس گزاریم که به ما این توفیق را داد تا در راستای تلاش برای جلب خشنودی مخاطبان خود بتوانیم سایت کانون صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه رازی را به طور رسمی جهت ارایه هرچه بهتر اطلاعات و خدمات کانون به شما عزیزان راه اندازی نماییم.